218/2020 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου