219/2020 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 206/29.06.2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής