22/03/2017 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων

22/03/2017 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων» προϋπολογισμού 59.996,16€ (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π28/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 22/03/2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 10/03/2017.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη του διαγωνισμού, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και το Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

15/03/2017  Διευκρινίσεις

Διευκρινίζεται ότι :

1) Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να περιέχει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας που ζητούνται καθώς και Βεβαίωση από ασφαλιστική εταιρεία ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από τον συμμετέχοντα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος της υπηρεσίας : «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων», δεσμεύεται να καταθέσει στη σύναψη του συμφωνητικού, ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά.
 
2) Στο Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/16, από το ΜΕΡΟΣ ΙV θα συμπληρωθεί μόνο η ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής.

<!–