22/10/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 – Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

22/10/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 – Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρακτικά επιλογής προσωπικού από τις οριζόμενες επιτροπές (έγγραφο υπ’αριθμ. 49362/15-10-19).

<!–