22/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ HΘΟΠΟΙΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

22/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ HΘΟΠΟΙΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανακοινώνουμε (50964/22-10-19) την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 23/10/19 και λήγει την 30/10/19.

<!–