22/10/2019 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

22/10/2019 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

a

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 128/2019 μελέτη με τίτλο  «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα» συνολικού προϋπολογισμού 22.511,07 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 30/10/2019 ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11.10 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
            Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς ,όπως ορίζεται από τη μελέτη .(άρθρο 9 της με ΚΜ 128/2019 Μελέτης)
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
  1. Η Μελέτη 128/19
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–