22/12/2016 Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3_2016 Ανακοίνωσης

22/12/2016 Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3_2016 Ανακοίνωσης

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3_2016 Ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. 

Έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 23-12-2016 και λήγει την 02-01-2017.

<!–