22/12/2016 Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων ΕΡΓ. Δ2/16

22/12/2016 Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων ΕΡΓ. Δ2/16

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
διακηρύσσει
 
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16.
 
Εκτιμώμενης αξίας  74.400,00  Ευρώ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
 
καλεί
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 22/12/2016, ημέρα Πέμπτη . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : “ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16”   ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 16PROC005547766

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 09/12/2016.

 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη και την Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και το Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–