220/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» από το πηγάδι «Πρέση» του Δήμου Ιλίου

220/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» από το πηγάδι «Πρέση» του Δήμου Ιλίου

220/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» από το πηγάδι «Πρέση» του Δήμου Ιλίου