221/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου ομάδα 3η είδη για δικυκλιστές έτους (2019)»

221/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου ομάδα 3η είδη για δικυκλιστές έτους (2019)»

221/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου ομάδα 3η είδη για δικυκλιστές έτους (2019)»