226/2020 – Κατάρτιση όρων επαναδιακήρυξης δημοπρασίας για τη «Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου»

226/2020 – Κατάρτιση όρων επαναδιακήρυξης δημοπρασίας για τη «Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου»