23/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012

23/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,

στην Περιφέρεια Αττικής- Δυτικός Περιφερειακός Τομέας»

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος

ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού

Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου

Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

<!–