23/03/2010 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

23/03/2010 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

 
O ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
 
ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/2009/30-07-2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007, και το υπ’ αριθμ. 9664/22-03-2010 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 24-03-2010 και λήγει την Δευτέρα 12-04-2010.

<!–