23/04/2020 – Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

23/04/2020 – Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (74.387,60€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 23/04/2020 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων και όχι για ορισμένες ομάδες. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το
σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών όλων των ομάδων, όπως αυτές εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 08/04/2020.