23/05/2017 Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου

23/05/2017 Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.697,00€ (τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π76/2017 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016),(σχετική ΑΟΕ 190/2017).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 23/05/2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 11/05/2017.
Για να δείτε ή να κατεβάσετε τα Τεύχη Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης, το Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–