237/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

237/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»