24/07/2012 Αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων Προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (ΚΟΧ 5.902/1/2012)

24/07/2012 Αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων Προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (ΚΟΧ 5.902/1/2012)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 5.902/1/2012 εγκριθείσας από το ΑΣΕΠ ανακοίνωσης.

Επίσης, τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα και:
•       Στην   Ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε/ Γ.Σ.Ε.Ε, www.inegsee.gra
•       στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr
•       στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού», www.epanad.gov.gr
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 210 3327730   (Σεργιάννη Λεμονιά)

<!–