240/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου» σχολικού έτους 2020 – 2021

240/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου» σχολικού έτους 2020 – 2021