245/2020 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1187/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής