25/06/2019 Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022

25/06/2019 Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022», προϋπολογισμού 1.607.784,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 24 %.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gra, του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  18/06/2019 και ώρα 09:00 πμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 25/06/2019 και ώρα 15:00 μμ

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 23/05/2019.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 19/06/2019

Σε απάντηση του από 18/06/2019 εγγράφου σας το οποίο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την ίδια ημέρα σχετικά με την με αριθμ. πρωτ.
16187/22-05-2019 Διακήρυξη με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022» σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με την 1η ερώτηση
Α. Στο μέρος ΙΙΙ ενότητα Δ «Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής» του Ε.Ε.Ε.Σ. πρέπει οι υποψήφιοι προμηθευτές να συμπληρώσουν το σχετικό πεδίο. Xστόσο στο άρθρο 8 «Δικαιολογητικά συμμετοχής Περιεχόμενο προσφορών» της με αριθμ. πρωτ. 16187/22-05-2019 Διακήρυξής μας εκ παραδρομής συνδέεται ο εθνικός λόγος αποκλεισμού με τις περιπτώσεις 1 και 2 στη σελίδας 23.

Σχετικά με τη 2η και 3η ερώτηση
Β. Στο μέρος IV: Κριτήρια επιλογής στην ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώσουν εάν πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 10 «Κριτήρια επιλογής» της με αριθμ. πρωτ. 16187/22-05-2019 Διακήρυξής μας.
 

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a