25/09/2012 Πρόσληψη Προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗΚΕΠΑ του Δήμου Ιλίου

25/09/2012 Πρόσληψη Προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗΚΕΠΑ του Δήμου Ιλίου

Ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου , σύμφωνα με την αριθ. οικ. 648/632/5-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, θα προβεί
στην πρόσληψη συνολικά (21) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:, (1) ΠΕ Εκπαιδευτής Ζωγραφικής, (3) ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών), (1)
ΔΕ Εκπαιδευτής Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής, (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας, (2) ΔΕ Εκπαιδευτής Διακόσμησης, (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Κοσμήματος, (11) ΠΕ Μουσικοί, (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Ζωγραφικής
, με αντικείμενο την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2011 του Δήμου Ιλίου, με σύμβαση μίσθωσης έργου η διάρκεια της οποίας δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

<!–