26/05/2011 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011

26/05/2011 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2011 προκήρυξης του Δήμου Ιλίου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού εργασίας.

<!–