26/07/2012 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο ΠΕ Ιατρός Εργασίας

26/07/2012 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο ΠΕ Ιατρός Εργασίας

           Προβαίνουμε σήμερα την 26-07-2012 στην ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 33449/29-06-2012 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ Β41ΣΩΕΒ-ΡΛΟ) για τη σύναψη μίσθωσης έργου με 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Εργασίας για το Δήμο Ιλίου.
 
            Το παρόν αναρτάται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 27-07-2012 και λήγει την 06-08-2012.

Επισυνάπτεται το κείμενο της σχετικής Προκήρυξης καθώς και η αίτηση συμμετοχής.
 

 

<!–