26/10/2020 – Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

26/10/2020 – Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής που αφορά την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 39.643,02€ (τριάντα εννέα χιλιάδες, εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και δύο λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό 142/20 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26/10/2020, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υποομάδων και ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υποομάδων και των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 213 2030184, 213 2030136, 2132030196, φαξ 210 2626299, Τ.Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαμουνάκη, κα Α. Μαράτου, email: promithies@ilion.gr). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.

Π14220 ΤΕΥΔa

Π14220 Περίληψη Διακήρυξηςa

Π14220 Διακήρυξηa

Π14220 Αίτηση Συμμετοχήςa

Π14220 Έντυπο οικ προσφοράςa