261/2020 – Αποδοχή απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης της Πράξης «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)» με Κωδικό με Κωδικό Πράξης/ΜΙS(ΟΠΣ):5063312,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

261/2020 – Αποδοχή απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης της Πράξης «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)» με Κωδικό με Κωδικό Πράξης/ΜΙS(ΟΠΣ):5063312,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

261/2020 – Αποδοχή απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης της Πράξης «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)» με Κωδικό με Κωδικό Πράξης/ΜΙS(ΟΠΣ):5063312,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»