26/11/2021 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

26/11/2021 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας 440.652,34 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24,0 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 02/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣa

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ)a

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣa

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚ 05-2020a

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣa

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑa

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗa

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑa

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ_ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝa

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ_ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΔΑΠΕΔΟa

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ_1a

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ_2a

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ_3a

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ_4a

ESPDa