268/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Υποβολής και Αξιολόγησης προσφορών και την κατακύρωση ή μη της δημόσιας σύμβασης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»