23 Οκτωβρίου, 2020

23 Οκτωβρίου, 2020

299/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων και τάπητα σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου» a

AOE2992020

298/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στην: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες» a

AOE2982020

295/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» από το πηγάδι «Πρέση» του Δήμου Ιλίου» a

AOE2952020