23 Οκτωβρίου, 2020

23 Οκτωβρίου, 2020

299/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων και τάπητα σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου» a

AOE2992020

298/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στην: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες» a

AOE2982020