269/2020 – Έγκριση σύναψης και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις Εφαρμογής για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου»

269/2020 – Έγκριση σύναψης και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις Εφαρμογής για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου»

269/2020 – Έγκριση σύναψης και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις Εφαρμογής για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Ενεργειακά Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου Ιλίου»