270/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

270/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Τελευταία Νέα