28/01/2020 Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Ιλίου εργ. Α1/19

28/01/2020 Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Ιλίου εργ. Α1/19

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
Διακηρύσσει
 
 

 

 συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:
 
Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Ιλίου εργ. Α1/19
Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00  Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24 % ),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50, 3ος όροφος στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 28/01/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 17/01/2020.

<!–