28/03/2016 Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου

28/03/2016 Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ομάδας A : «Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» και της ομάδας B : «Συνθετικός χλοοτάπητας» οι οποίες δεν κατακυρώθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία της 08 / 01 / 2016, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 17.566,86 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στην 2η τροποποιημένη μελέτη Π 101/2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας, δηλαδή της ομάδας Α : «Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων»  ή / και  της ομάδας Β : «Συνθετικός χλοοτάπητας»  της  2ης τροποποιημένης μελέτης Π 101/2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 16/03/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–