28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 129/2017

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 129/2017

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πατσούρη Διονύσιο του Χαραλάμπους,  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
  • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
  • Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού, πληρωμής των ενοικιαζόμενων χώρων, πληρωμής ΔΕΚΟ  και παγίας προκαταβολής.
  • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
  • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
  • Την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευσης), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΠΔ 113/10. 
  • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>