28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 130/2017

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 130/2017

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λιόση Γεώργιο του Χρήστου, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών σε αυτά.
  • Τη διενέργεια επιθεωρήσεων των αυθαίρετων καταλήψεων και επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη σχετικής αποκατάστασης.
  • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
 
  • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>