28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 131/2017

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 131/2017

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο του Ηλία,  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
 
·         Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου και ειδικότερα α) την αποτελεσματική εφαρμογή των πάσης φύσεως προγραμμάτων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου β) την απρόσκοπτη λειτουργία του Ωδείου και τη σωστή  παρουσία της φιλαρμονικής στο σύνολο των εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει γ) την άρτια οργάνωση και λειτουργία των δανειστικών βιβλιοθηκών του Δήμου.
 
·         Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
·         Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>