28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 132/2017

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 132/2017

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκόγκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 

  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου.
  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  • Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής  Προστασίας.
  • Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, την παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτών, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ΄ άρθρο 14 του Ν. 3850/10, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων καθώς και της σχετικής υλοποίησής τους.
  • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a