28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 132/2017

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 132/2017

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκόγκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη  με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 

  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου.
  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  • Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής  Προστασίας.
  • Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, την παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτών, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ΄ άρθρο 14 του Ν. 3850/10, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων καθώς και της σχετικής υλοποίησής τους.
  • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>