28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 133/2017

28/03/2017 Απόφαση Δημάρχου 133/2017

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου χωρίς αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 

  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  και Υγείας.
  • Την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
  • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις λαϊκές αγορές.
  • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>