28/03/2017 Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων

28/03/2017 Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
επαναδιακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» προϋπολογισμού 29.970,80 € (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π08/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 28/03/ 2017 και ώρα από 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22 (2ος όροφος).

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 16/03/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–