28/03/2017 Προμήθεια ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2017

28/03/2017 Προμήθεια ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2017

a

Προμήθεια ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2017
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια της «προμήθειας ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2017»
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω έως και την Tρίτη 4 Απριλίου και ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016 δημόσια και παρουσία σας την Τρίτη 4 Απριλίου και ώρα 12 π.μ. στο Δημαρχείο, 2ος Όροφος Οικονομική Υπηρεσία  από την  υπάλληλο κ. Ρουμανά Όλγα , η οποία ορίσθηκε με την με αριθμό 162/27-03-2017  Απόφαση κ. Δημάρχου.
Η σχετική με την ανωτέρω προμήθεια ΚΜ 52/2017 μελέτη καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα στο site του Δήμου μας, www.ilion.gr
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης .

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
α. Η με ΚΜ 52/2017 μελέτη
β. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

<!–