28/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012 προκήρυξης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου

28/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012 προκήρυξης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Φιλοπούλου Σταυρούλα, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου και 2) Πατεράκη Σταυρούλα, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, προβαίνουμε σήμερα την 28/08/2012, στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2012 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. , στα τμήματα του και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου.
            Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 29/08/2012 σύμφωνα με τα ισχύοντα .

30/08/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΜΙΑΣ & Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΕ 1.2012 ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

<!–