28/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/12/2019

28/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/12/2019

Μετά τη ματαίωση των κατά την 19.11.2019 & 28.11.2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις υπ΄ αριθμ. 58065/14.11.2019 & 60272/22.11.2019 αντίστοιχες προσκλήσεις, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 2α Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων θεμάτων των προηγούμενων δύο ματαιωθεισών συνεδριάσεων, όπως παρατίθενται παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιλίουa

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2019a
 2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 221/2019 ΑΟΕ που αφορά στη διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά του Δήμου Ιλίου λόγω παραγραφής τουςa
 3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχορήγησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, μεταξύ του Τ.Π και Δανείων και του Δήμου μαςa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 2. Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Ν. ΞΥΛΟΥΡΗ 29 έναντι της εισόδου & εξόδου θέσης στάθμευσηςa
 3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡ Γ2/18»a
 4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»a
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΑΠ 01/2019 του έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Εργ. Β2/19»a
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 02/2019 μελέτης του έργου: «Προσαρμογή λειτουργούντων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»a
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2019 μελέτης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19a
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 03/2019 μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
 9. Λήψη απόφασης για εξωτερική διακλάδωση ακινήτου επί της οδού Αβέρωφ 20a
 10. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας»a
 11. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (Α.με.Α.)
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
ΣΤ.  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 

 1. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για φθορά Δημοτικού Πρασίνου (Άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)a
 2. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία « ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε»a

  
 Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ ́ αριθμ. 248/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με την επέκταση της χωματερής στη Φυλή
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ) Ιλίου
 3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 203/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–