28/12/2017 Συντήρηση – επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων ΕΡΓ. Η1/17

28/12/2017 Συντήρηση – επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων ΕΡΓ. Η1/17

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
Διακηρύσσει
 
 

 

 συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17
 
Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους της παρούσας
  
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50, 3ος όροφος στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις  28/12/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 15/12/2017.
 

<!–