283/2020 – Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της Απόφασης 160/20 της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της ατομικής επιχείρησης Καπραγκού Χρήστου του Κων/νου και τον αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την 1η και 2η ομάδα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου έτους 2020

283/2020 – Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της Απόφασης 160/20 της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της ατομικής επιχείρησης Καπραγκού Χρήστου του Κων/νου και τον αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την 1η και 2η ομάδα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου έτους 2020

283/2020 – Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της Απόφασης 160/20 της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της ατομικής επιχείρησης Καπραγκού Χρήστου του Κων/νου και τον αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την 1η και 2η ομάδα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου έτους 2020