289/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»

289/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»