29/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 71.902/ 01 /2012

29/01/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 71.902/ 01 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ  71.902/ 01 /2012
«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δυτικό Τομέα Αττικής»στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ο Φιλανθρωπικός, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός μη κερδοσκοπικός Όμιλος Εθελοντών «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, συνολικά  τριάντα πέντε (35) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αττικής – Δυτικό Τομέα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν άνεργοι με τις  ακόλουθες ειδικότητες σε ενέργειες κοινωφελούς χαρακτήρα:

 

Ειδικότητα
Αριθμός
ατόμων
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 8
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 14
ΔΕ Οδηγών
(άδεια Γ΄ κατηγορίας)
3
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
(Ομάδας Ε΄, τάξης Γ΄)
1
ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού 1
ΠΕ ή ΤΕ Εκπαιδευτών Πληροφορικής 7
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
 
Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 625,00 ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη, από 28/01/2013 έως 06/02/2013. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Αίθουσα ΙΩΝΙΑ, Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 18 (δίπλα στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), ώρες 10.00΄-14.00΄,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» (Για Π.Ε Δυτικού Τομέα), Τ.Θ 70822, Τ.Κ 166 05, Βούλα, υπόψη κας Παπάζογλου Ειρήνης, (τηλ. επικοινωνίας: 210 9657957). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Ανακοίνωση:
– στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων, στα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού του Δικαιούχου,
– στην ιστοσελίδα του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»  www.nhof.eu
– στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gra).
-στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων –> Διαγωνισμοί Φορέων –> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
– στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Δυτικού Περιφερειακού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

<!–