29/01/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012

29/01/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ
υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Αττικής- Δυτικός Περιφερειακός Τομέας»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 
Αλλαγή στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής» (σελ. 5), διόρθωση «[…] να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου […]»

<!–