29/01/2018 Απόφαση Δημάρχου 42/2018

29/01/2018 Απόφαση Δημάρχου 42/2018

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/10 (87Α/07-06-2010 ΦΕΚ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28
του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 4695/05-04-2017 βεβαίωση έγκρισης του ΑΣΕΠ.
5. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.26841/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών θέμα: «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου».
6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01.08.2017 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ: 33/27.12.2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
7. Τις υπ’ αριθμ. 079/2017 & 279/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.
8. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 83968/29895/07-11-2017 Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
9. Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθμ. 33/2016 ΠΥΣ (άρθρο 20 του Ν.4305/2014).
10. Την υπ. αριθ. 1079/10.01.2018 Ανακοίνωση του Δήμου μας (ΑΔΑ:32ΦΦ3ΕΒ-34Ε).
11. Το υπ΄αριθμ. 1094/10.01.2018 πρακτικό ανάρτησης.
12. Τα κριτήρια επιλογής που ελήφθησαν υπόψη, ήτοι: τα τυπικά προσόντα, η σχετική προϋπηρεσία, η εντοπιότητα και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέθεσαν
οι υποψήφιοι, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση.
13. Τους πίνακες καταγραφής υποψηφίων που συνέταξε η τριμελής ομάδα εργασίας του Δήμου όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 221/14398/30-03-16
Απόφαση Δημάρχου Ιλίου.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
Την ανάθεση στην ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γεωργίου με ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών κάτοικο Ιλίου, του έργου: «Διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι από 29/01/2018 έως και 28/01/2019, διότι
συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 
Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης από την ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου ανέρχεται σε 13.000,00 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και
1.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2019.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον K.A. 00.6131.0028 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ιλίου με τίτλο: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου»,
ενώ για το οικονομικό έτος 2019 θα γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου.

<!–

–>