30/11/2020 – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου

30/11/2020 – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο τριετούς διάρκειας, για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 522.927,72€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% καθώς και του Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την/τις προσφορά/ές τους ως εξής:

α) είτε για το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων

β) είτε ενιαία προσφορά για το σύνολο των ειδών της 1ης και 3ης ομάδας

γ) είτε προσφορά μόνο για το σύνολο των ειδών της 2ης ομάδας

Προσφορές που δεν υποβάλλονται ως άνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

  1. Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 23/11/2020 και ώρα 09:00:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 30/11/2020 και ώρα 15:00:00.
  3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. – Διαδικτυακή πύλη ww.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  5. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.184, 213-2030.195, 213-2030196 fax 210-2626299, Τ. Κ. 131 22, κ. Μ. Κρητικός, κα. Ε. Τσαμπάση, κα. Α. Μαράτου, κα. Α. Μαμουνάκη).
  6. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

Π12320 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

 

Π12320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

Π12320 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗa

Π12320 ESPDa

Π12320 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa