303/2020 – Αποδοχή δωρεάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στο πλαίσιο προγράμματος προμήθειας τροφίμων για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τον conid-19 και καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων του εν λόγω προγράμματος

303/2020 – Αποδοχή δωρεάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στο πλαίσιο προγράμματος προμήθειας τροφίμων για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τον conid-19 και καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων του εν λόγω προγράμματος