31/10/2018 Άποφαση Δημάρχου 601/2018

31/10/2018 Άποφαση Δημάρχου 601/2018

Ο Δήμαρχος Ιλίου

 

 
Έχοντας υπόψη

 

 

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις όμοιες του Ν.3812/09, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980, κατά περίπτωση.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 2015 (Α’47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 4. Την υπ΄ αριθμ. 54/6736/16-02-2018 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών.
 5. Την υπ’ αριθμ. 16389/6076/2018 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιλίου.
 6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 20914/16-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/17, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η απασχόληση στο Δήμο Ιλίου συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 7. Το υπ’ αριθμ. 22318/22-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο).
 8. Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 526/Β΄/28.2.2014) του Δήμου Ιλίου.
 9. Την σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας.
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3812/2009.
 11. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 12. Την υπ. αρ. 34637/26-09-18 (ΑΔΑ: ΨΨΑΩΩΕΒ-Η6Ε) ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού.
 13. Τις αιτήσεις υποψηφίων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας.
 14. Τα κριτήρια επιλογής που ελήφθησαν υπόψη, ήτοι: τα τυπικά προσόντα, η σχετική προϋπηρεσία και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση.
 15.  Τους πίνακες καταγραφής υποψηφίων που συνέταξε η τριμελής ομάδα εργασίας του Δήμου όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 221/14398/30-03-16 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου.
 16.  Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 
Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως κάτωθι:
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1.  
ΣΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01/11/2018-30/06/2019
 1.  
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
01/11/2018-30/06/2019
 1.  
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
01/11/2018-30/06/2019
 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 1.700,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6041.0010 με τίτλο  “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/νσης Πολιτισμού” στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 25.000,00 € και ποσού 425,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6054.0006 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Πολιτισμού’’ στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 7.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνει και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

 

   
 
Ο   Δήμαρχος

 
 

   
 

Νικόλαος Ζενέτος

 

<!–

–>